روز آگاهی 2- نحوه محاسبه دمای تست ضربه برای حالتی که ضخامت قطعه اصلی کمتر از 10 میلیمتر است

:high_brightness:فرض کنید ضحامت یک متریال 7 میلیمتر بوده است که نمونه تست ضربه از آن 5 میلیمتر استخراج گردیده است، مقدار کاهش دمای مورد نیاز برای تست ضربه باید به شرح زیر باشد
این قضیه در UG-84 از ASME Sec VIII با بند 323 از ASME B31.3 یکسان است

:sparkle:ابتدا مقدار کاهش دما برای 7 میلیمتر را بدست می آوریم که 4 درجه سانتی گراد است
:zap:سپس مقدار کاهش دما برای 5 میلیمتر را بدست می آوریم که 11 درجه سانتی گراد است
:fire:حال مقدار کاهش دما باید میزان تفاضل این دو باشد، یعنی 4-11 معادل 7 درجه از دمای CET کمتر باشیم .
image
image
image