مخازن سوخت مایع دفنی ( مبحث 14 فصل 12)

در سوال مربوط به تست مکانیک مهر 96 ، گفته شد که صورت کلی سوال مربوط به مخازن دفنی است. چرا گزینه سوم نادرست است؟ در صورتیکه این گزینه دقیقا جمله کتاب ( صفحه 152، 14-12-2-4 ج) است.
question

با سلام
گزینه دوم در بند ب 4 صفحه 154 آمده است
گزینه سوم در بند ج صفحه 152 آمده همانطور که ذکر کردید منتهی در صفحه 152 فقط ذکر شده مخزن دفنی که در گزینه سوم همه مخازن را گفته است.